Bộ Tài chính rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá chế độ báo cáo

Bộ Tài chính đã nghiên cứu, vận hành thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp... Đây được coi là các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo của ngành Tài chính.
>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Trên cơ sở kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục triển khai rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, và kế hoạch thực hiện nghị định này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Theo đó, ngoài việc rà soát để sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan, Bộ Tài chính đã thực hiện hướng dẫn đầy đủ các thành phần của chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực tài chính; công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc tham mưu ban hành trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đây là một trong những nội dung được Bộ Tài chính tập trung triển khai những tháng đầu năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính không những được Bộ Tài chính tích cực đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mà còn cải cách thủ tục trong chính nội bộ của ngành./.

Minh Anh