Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Để thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP), khắc phục các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi ĐVSNCL, Bộ Tài chính cho biết dự thảo Nghị định chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần sẽ tập trung vào 9 chính sách lớn.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

 Chưa đến 0,1% ĐVSNCL được CPH

Tại buổi Họp báo chuyên đề “Kết quả thoái vốn, cổ phần hóa DNNN 6 tháng đầu năm 2019; nội dung cơ bản chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần” do Bộ Tài chính tổ chức ngày 5/8, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần (CTCP).

Chia sẻ với các cơ quan báo chí, ông Tiến cho biết, việc ban hành Nghị định này là rất cần thiết để nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi các ĐVSNCL thành CTCP được nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW. Nghị định ra đời sẽ đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan như Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Nghị định chuyển đơn vị SNCL thành CTCP ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập.

Hiện nay, cả nước còn gần 58.000 đơn vị SNCL với số lượng lao động đạt hơn 2,5 triệu người. Tuy nhiên, đến năm 2018 số lượng cổ phần hóa chỉ được trên 50 đơn vị, chưa đạt 0,09% số đơn vị SNCL đang hoạt động.

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần được điều chỉnh. Đó là việc chưa có quy định chặt chẽ về nghĩa vụ tiếp tục cung cấp dịch vụ công của doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVSNCL, chế tài nếu ĐVSNCL không tiếp tục cung cấp dịch vụ công hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg chưa quy định cơ chế giám sát, tổng hợp báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ công của các doanh nghiệp này, chưa có hướng dẫn xử lý một số nội dung tài chính đặc thù của ĐVSNCL. Quyết định này cũng chưa quy định hết đối tượng các ĐVSNCL có khả năng chuyển đổi thành CTCP như các ĐVSNCL thuộc các cơ quan chuyên môn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cũng chưa được quy định trong Quyết định này.

Nhiều nội dung của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg dẫn chiếu tới quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định về tài chính, kế toán đối với ĐVSNCL và doanh nghiệp là khác nhau. Do vậy, việc hướng dẫn chuyển đổi các ĐVSNCL thực hiện theo quy định như đối với chuyển đổi DNNN thành CTCP có thể tạo bất cập, khó khăn cho các đơn vị.

Phần lớn ĐVSNCL đủ điều kiện chuyển đổi thành CTCP có quy mô nhỏ, tuy nhiên Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đang quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển đổi. Quy định này tăng khối lượng công việc của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Chính phủ, hạn chế tính chủ động của cơ quan chủ quản và kéo dài thời gian chuyển các ĐVSNCL thành CTCP.

Sắp xếp lại, xử lý nhà đất của ĐVSNCL trước khi phê duyệt phương án chuyển đổi

Để thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi các ĐVSNCL thành CTCP, khắc phục các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi ĐVSNCL, ông Đặng Quyết Tiến cho biết Bộ Tài chính đưa ra nhiều chính sách lớn trong bản dự kiến nội dung Nghị định.

Bộ Tài chính đề xuất 3 điều kiện mà ĐVSNCL cần đáp ứng để chuyển thành CTCP gồm: Tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi; Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị ĐVSNCL; Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển ĐVSNCL thành CTCP do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.

Các hình thức chuyển đổi ĐVSNCL được đưa ra trong dự thảo Nghị định là: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nội dung về xử lý nhà, đất của ĐVSNCL chưa được quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg. Do vậy, để đảm bảo việc hướng dẫn chuyển đổi ĐVSNCL được đầy đủ, Bộ Tài chính đề xuất quy định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của ĐVSNCL theo quy định của Chính phủ về sắp xếp, xử lý tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước khi quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định về phương án sử dụng đất và giám sát tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp sau chuyển đổi.

Về xử lý tài chính đối với ĐVSNCL thành CTCP, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTG chưa có quy định về xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của ĐVSNCL như: Các khoản kinh phí ĐVSNCL được ngân sách nhà nước, Công ty mẹ hoặc đơn vị cấp trên cấp để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; Số dư các Quỹ đặc thù của ĐVSNCL như Nguồn thực hiện cải cách tiền lương; Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; Số dư Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp... Để khắc phục các vướng mắc phát sinh trong xử lý tài chính đối với các nội dung đặc thù của các ĐVSNCL, Bộ Tài chính đề xuất quy định tại Nghị định phương án và thẩm quyền xử lý đối với các nội dung trên.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn đề xuất các chính sách liên quan đến đối tượng ĐVSNCL chuyển đổi thành CTCP; xác định giá trị ĐVSNCL; đối tượng và điều kiện mua cổ phần; về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi; chính sách ưu đãi đối với ĐVSNCL và người lao động; quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chuyển đổi.