Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư lựa chọn nhà đầu tư

Quy định một số nội đung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 
 
 

 

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty mới nhất