Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công

Để tháo gỡ vướng mắc cho các Bộ, ngành và địa phương khi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công theo các quy định mới, Bộ Tài chính đã chủ động kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán cho các dự án này.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Kể từ ngày 01/01/2019 khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia sẽ được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Trước năm 2019, kinh phí này do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, do vậy các nội dung tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 hiện hành không quy định về bố trí vốn cho dự án, nhiệm vụ quy hoạch, trong khi đó, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đến ngày 01/01/2020 mới có hiệu lực thi hành.

Dự án sử dụng vốn đầu tư công

Theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đang rà soát các quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công để sửa đổi, thay thế các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, bao gồm các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công bố trí cho công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Trong thời gian văn bản quy phạm pháp luật nêu trên chưa được ban hành, trước mắt, để tháo gỡ vướng mắc cho các Bộ, ngành và địa phương khi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công theo các quy định mới, bên cạnh việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về điều kiện, thủ tục bố trí vốn đầu tư cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch theo đúng quy định để các đơn vị có căn cứ triển khai ngay trong năm 2019, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán cho các dự án này sau khi được bố trí vốn đầu tư công với một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất, việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (hiện nay được quy định tại các Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018).

Thứ hai, riêng đối với nội dung hồ sơ tạm ứng, thanh toán: đến nay, pháp luật về đầu tư công chưa có nội dung quy định điều kiện bố trí vốn cho công tác quy hoạch. Đồng thời, Chính phủ cũng chưa ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch làm căn cứ để Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung về hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước bố trí các nhiệm vụ, dự án quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Vì vậy, để tránh vướng mắc trong việc tạm ứng, thanh toán các nhiệm vụ, dự án quy hoạch được bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019, đề nghị các chủ đầu tư căn cứ hồ sơ tạm ứng, thanh toán được quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất và thứ 2 điểm d mục 2 Chương II Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính để kiểm soát thanh toán cho đơn vị.

Thứ ba, các nhiệm vụ, dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công phải thực hiện chế độ báo cáo bổ sung vào các mẫu biểu tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. Kết thúc năm kế hoạch, việc quyết toán nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch được tổng hợp vào số liệu quyết toán vốn đầu tư theo quy định về quyết toán ngân sách nhà nước tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hàng năm.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khẩn trương hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện ngay trong năm 2019.

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵngthủ tục thành lập công ty