TIN TỨC VỀ THUẾ

Không dùng hóa đơn cơ quan thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử

Không dùng hóa đơn cơ quan thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử

Tại Công văn số 72264/CT-TTHT ngày 16/9/2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã giải đáp đề nghị của Công ty TNHH ZTE HK về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Hóa dơn điện tử

Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định, trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã quy định cụ thể về điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn.

Theo đó, người bán hàng hóa, dịch vụ khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

Một là, là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Hai là, có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

Ba là, có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

Bốn là, có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

Năm là, có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

Sáu là, có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;  Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền - nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử; Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự; Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng; Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức; Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Phải thông báo cho cơ quan thuế

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành, ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị; hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng trường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

Dừng hóa đơn mua của cơ quan thuế khi dùng hóa đơn điện tử

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau: Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC cũng quy định, tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn.

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, Công ty TNHH ZTE HK đã sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 12/2016 (đến nay hết thời hạn 12 tháng). Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử như trên thì được sử dụng hóa đơn điện tử. Trước khi sử dụng đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định.

Đồng thời, Công ty phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng. Công ty có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết ngày dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý cho cơ quan thuế kể từ ngày kế tiếp theo quy định nêu trên.

Công ty TNHH ZTE HK phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵngthủ tục thành lập công ty

Chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan với doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc năm 2019 do Bộ Tài chính và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 24/9/2019, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã cập nhật những điểm mới và giải đáp về chính sách thuế, hải quan cho hơn 250 DN Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh phía Bắc.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

 Chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Thủ tục thuế, hải quan liên tục được cải cách

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, sau 27 năm thiết lập, quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. "Những thành tựu đó có vai trò to lớn của cộng đồng DN, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng DN Hàn Quốc tại Việt Nam."- Ông Mạnh khẳng định.

Chia sẻ về công tác cải cách thể chế, cũng như thủ tục hành chính thuế, hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, trong đó thủ tục thuế và hải quan luôn được đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục cải cách mạnh mẽ trên nhiều mặt như: xây dựng, hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hệ thống thuế, hải quan... nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các DN, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, hưởng thụ đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế, hải quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Với những nỗ lực đó thời gian tuân thủ pháp luật thuế, Hải quan liên tục được cải thiện. Trong đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông quan tháng 6/2019, thực hiện kê khai thuế qua mạng đạt 99,7% số DN thuộc diện quản lý thuế, thực hiện triển khai khai thuế điện tử (E-Tax) từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế, phí liên quan đất đai, hộ cá nhân điện tử...

Trong lĩnh vực Hải quan, cơ quan hải quan đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa hầu hết các thủ tục; triển khai Hải quan điện tử tại 100% đơn vị Hải quan trên toàn quốc... Đồng thời, tích cực điện tử hóa, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, với mục tiêu cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng DN, trong đó có DN Hàn Quốc, Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận các thông tin về tình hình thực hiện các chính sách, kịp thời giải đáp những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho DN và thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵngthủ tục thành lập công ty

Xử lý các đối tượng nợ đọng thuế để có chính sách phù hợp

Xử lý các đối tượng nợ đọng thuế để có chính sách phù hợp

Đó là quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được tổ chức ngày 17/9.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Rà soát xử lý đối tượng nợ đọng thuế

Cần có chính sách thu hồi nợ thuế phù hợp 

Thời gian qua, cơ quan quản lý thuế đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm, bình quân từ 2015-2018 thu đạt 80% số nợ có khả năng thu hồi, tốc độ tăng bình quân 14,4%/năm. Tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014, đến năm 2017 giảm xuống ở mức 7,6% và tính đến cuối năm 2018 giảm xuống chỉ còn 6,7%, năm 2019 cũng tiếp tục giảm.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tình trạng nợ đọng thuế đã xảy ra nhiều năm. Tuy nhiên, các năm gần đây thu hồi nợ đọng thuế luôn đạt mức năm sau cao hơn năm trước, mức tăng bình quân trên 14%/năm.

Như vậy, có thể nói cơ quan quản lý thuế đã thực hiện trách nhiệm trong đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế rất quyết liệt và có kết quả cụ thể. Hàng năm, đặc biệt là khi ngân sách khó khăn, đây là một trong những trọng điểm mà Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo đột phá để đảm bảo dự toán, đảm bảo thu ngân sách. Đây là việc được giao đến từng nhân viên, từng cán bộ thuế trong năm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, với nhưng người đã chết, mất tích, giải thể, phá sản… thì việc thực hiện giải pháp cưỡng chế, thu hồi về sau là rất khó khăn. Bên cạnh đó, mặc dù số nợ thuế các năm gần đây giảm rất sâu, nhưng do chúng ta có quy định tiền phạt chậm nộp thuế nên số nợ thuế hàng năm liên tục tăng. Do vậy, cần thiết phải có Nghị quyết này. Còn đối với các trường hợp lợi dụng kẽ hợp pháp luật, lợi dụng chính sách để trục lợi thì có chế tài để xử lý.

“Chúng tôi hiểu thuế là của ngân sách, nhưng đây là thuế từ những trường hợp đã chết, mất tích, giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh… thực tế chưa phải là tiền thật, chưa vào ngân sách để mà mất ngân sách. Tại Nghị quyết này chúng tôi đề nghị rà soát xử lý với các đối tượng này theo hướng gốc thì khoanh lại theo dõi tiếp, chỉ có tiền phạt, tiền chậm nộp thì xin xoá. Đây cũng là giải pháp rất thận trọng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng BTC Đinh Tiến Dũng

Giải pháp xóa nợ, khoanh nợ thuế

 thành lập công ty tại đà nẵngdịch vụ thành lập công ty tại đà nẵngthủ tục thành lập công ty

Tập trung thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Tập trung thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Là một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Thanh tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Chỉ thị nêu rõ, để đảm bảo ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 được giao, giúp Chính phủ chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng,... hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước đã được giao. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tất cả các đơn vị trong hệ thống thuế, từ Tổng cục đến Cục thuế, Chi cục thuế, các đội thuế cần quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 trên địa bàn đã được giao.

Đối với công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế như tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế để thực hiện phương án xử lý nợ đọng thuế mà Cục thuế, Chi cục thuế đã xây dựng từ đầu năm, đồng thời, thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Chỉ thị nhấn mạnh cần tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quí để đôn đốc bố trí nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn, hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng...

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp cần theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp thep làm ảnh hưởng đến số thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Các cán bộ, công chức quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong việc thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng và không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế.

Về công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy ngành Thuế, Bộ trưởng yêu cầu: Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục, Cục thuế, Chi cục thuế theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. Việc hợp nhất các Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phải đảm bảo đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.

Theo ông Nam, dự toán thu ngân sách năm 2019 của ngành thuế được Quốc hội, Chính phủ giao là 1.168.100 tỷ đồng. Với mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tổng cục Thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt hoàn thành vượt mức 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Căn cứ nhiệm vụ thu NSNN của ngành thuế năm 2019 được Quốc hội giao tại Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và NSNN năm 2019, Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho ngành thuế: phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán; thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở Người nộp thuế phấn đấu đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp trên địa bàn; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách năm 2019;

 

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Ứng dụng CNTT hỗ trợ cá nhân nộp thuế qua mạng

Ứng dụng CNTT hỗ trợ cá nhân nộp thuế qua mạng

Để từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng đến việc hỗ trợ cá nhân khai, nộp thuế qua mạng.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Ứng dụng CNTT hỗ trợ cá nhân nộp thuế qua mạng

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai ứng dụng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đối với các hộ cho thuê tài sản, cá nhân nộp lệ phí trước bạ.

    Triển khai đúng tiến độ các dự án CNTT

    Thực hiện các Nghị quyết số 01, 02 và Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Nhiều ứng dụng CNTT đã được Tổng cục Thuế triển khai và áp dụng trong thực tế, qua đó đã mang lại nhiều thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục CNTT (Tổng cục Thuế) cho biết, các ứng dụng CNTT như khai thuế qua mạng, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại rất nhiều tiện ích cho người nộp thuế. Ngoài các ứng dụng trên, Tổng cục Thuế đang triển khai nhiều ứng dụng điện tử khác, hướng đến cá nhân người nộp thuế. “Hiện nay Tổng cục Thuế đang triển khai theo đúng tiến độ các dự án CNTT, đặc biệt đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, triển khai hoàn thuế điện tử” - ông Toàn cho biết. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến hết tháng 8/2019 có 737.461 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,86% trên tổng số DN đang hoạt động trên cả nước. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử từ ngày 1/1/2019 đến ngày 18/8/2019 là hơn 9 triệu.

    Về nộp thuế điện tử, hiện nay Tổng cục Thuế và 63 cục thuế địa phương đã hoàn thành kết nối với 51 ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, Tổng cục Thuế đang tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc nộp thuế điện tử và vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Báo cáo cho thấy, đến hết tháng 8/2019 đã có 734.019 DN đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99,40%; số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 726.946 DN, chiếm tỷ lệ 98,44% trên tổng số DN đang hoạt động. Số tiền thuế nộp thông qua phương thức điện tử (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 18/8/2019, là 433.399 tỷ đồng.

    Phát triển các ứng dụng hỗ trợ cá nhân người nộp thuế

    Theo tìm hiểu của phóng viên TBTCVN, ngoài các ứng dụng CNTT phục vụ việc khai và nộp thuế đối với DN, hiện nay Tổng cục Thuế đang hướng đến việc đưa các ứng dụng CNTT phục vụ cá nhân người nộp thuế. Cụ thể, hiện Tổng cục Thuế đang triển khai dịch vụ khai, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân cho thuê nhà bằng phương thức điện tử tại 46 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc, gồm các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng…

    Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến ngày 18/8/2019, số tài khoản đã đăng ký là 57.109 (trong đó, Cục Thuế Hà Nội 15.854 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh 35.114 tài khoản; các cục thuế còn lại là 6.141 tài khoản). Số tờ khai đã gửi từ ngày 1/1/2019 đến 18/8/2019 là 78.612 tờ khai (trong đó, Cục Thuế Hà Nội là 18.767 tờ khai, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 54.857 tờ khai, các cục thuế còn lại là 4.988 tờ khai).

    Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đã kết nối dữ liệu thành công với 6 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, MBBank, VPBank) để thực hiện nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử.

    Ngoài triển khai ứng dụng khai và nộp thuế qua mạng đối với hộ cá nhân cho thuê nhà, Tổng cục Thuế cũng đang triển khai thí điểm dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử. Hiện tại, Tổng cục Thuế đang chờ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng và các căn cứ pháp lý để tiếp tục triển khai thử nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.

    Được biết, từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và hỗ trợ các cục thuế triển khai việc  khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; làm việc với Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải) để trao đổi dữ liệu điện tử thực hiện khai, nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cục thuế thực hiện Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 10/4/2019 và Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 3/7/2019 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh, bổ sung áp dụng từ quý III/2019.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Chuẩn bị hợp nhất Chi cục Thuế khu vực đợt III năm 2019

Chuẩn bị hợp nhất Chi cục Thuế khu vực đợt III năm 2019

Ngày 17/9/2019, Tổng cục Thuế tổ chức họp triển khai các Quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục Thuế tại 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Hợp nhất chi cục thuế khu vực đợt 3 năm 2019

Dự họp có đồng chí Cao Anh Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, các đồng chí trong ban lãnh đạo Tổng cục, đại điện một số Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục,  Cục Trưởng của 35 Cục Thuế hợp nhất.

Tổng cục Trưởng Cao Anh Tuấn cho biết đây là đợt triển khai lần thứ 4 thực hiện hợp nhất Chi cục Thuế. Năm 2018, triển khai điểm thành lập Chi cục Thuế khu vực tại 6 địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau.Trong năm 2019 triển khai 02 đợt: Đợt I thực hiện tại 09 Cục Thuế: Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đắk  Lắk, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế để hợp nhất 54 Chi cục Thuế để thành lập 26 Chi cục Thuế khu vực, giảm 28 Chi cục Thuế; Đợt II thực hiện tại 16 Cục Thuế: Bắc Kạn, Hậu Giang, Khánh Hòa, Sơn La, Quảng Ngãi, An Giang, Điện Biên, Lâm Đồng, Hà Nội, Long An, Phú Thọ, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang để hợp nhất 106 Chi cục Thuế để thành lập 50 Chi cục Thuế khu vực, giảm 56 Chi cục Thuế.

Dự kiến triển khai đợt III năm 2019 lần nay sẽ thực hiện hợp nhất Chi cục Thuế tại 35 Cục Thuế và ban hành Quyết định hợp nhất chi cục Thuế khu vực đối với 35 Cục Thuế gồm: Quảng Ninh, Cà Mau, Hậu Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Đắk Nông, Cao Bằng,  Quảng Trị, Thanh Hóa, Lai Châu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bình Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Dương, Kiên Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Lào Cai, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Nam Định, Hải Phòng, Gia Lai  để thực hiện hợp nhất 207 Chi cục Thuế để thành lập 98 Chi cục Thuế khu vực, giảm 107 Chi cục Thuế.

Như vậy, qua các đợt sắp xếp, thành lập Chi cục Thuế khu vực, đến nay đã sắp xếp 401 Chi cục thuế trực thuộc 61 Cục Thuế để thành lập 190 Chi cục Thuế khu vực, giảm 211 Chi cục Thuế.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ TCBB Tổng cục Thuế hướng dẫn các công việc yêu cầu các Cục Thuế lưu ý trong quá trình triển khai hợp nhất Chi cục Thuế.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Kế hoạch áp thuế lên “bộ tứ” đại gia công nghệ?

Kế hoạch áp thuế lên “bộ tứ” đại gia công nghệ?

Kênh ABC của Australia vừa đăng bài viết của nhà báo Nassim Khadem về tranh cãi xung quanh việc áp thuế lên doanh thu bán hàng kỹ thuật số của các “đại gia” công nghệ.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Bộ tứ đại gia công nghệ

Tác giả cho biết Australia đang chờ các quốc gia khác hành động trước khi quyết định “nối gót” châu Âu trong việc áp thuế doanh thu đối với các công ty công nghệ.

GAFA là gì?

Thượng Viện Pháp ngày 11/07/2019 đã thông qua dự luật đánh thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số của các đại tập đoàn công nghệ quốc tế tại Pháp, gọi là luật thuế GAFA, từ ghép lấy tên của “bộ tứ” tập đoàn thống trị thế giới công nghệ hiện nay là Google, Apple, Facebook và Amazon.

Theo đó, Thượng viện Pháp đã phê chuẩn mức thuế 3% áp dụng cho doanh thu từ các mặt hàng dịch vụ kỹ thuật số được bán tại Pháp, do các công ty này có doanh thu cao hơn 25 triệu euro tại Pháp và 750 triệu euro trên toàn thế giới. 

Chính phủ Pháp cho rằng việc thu thuế là cần thiết, vì những “đại gia” công nghệ đa quốc gia này đã lựa chọn ghi nhận phần lớn lợi nhuận tại những quốc gia có mức thuế thấp, bất kể doanh thu được tạo ra ở đâu.

Thuế GAFA được áp dụng cho khoảng 30 công ty, trong đó phần lớn là các công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ. Thuế đã nộp sau đó được khấu trừ ngược lại vào thuế thu nhập doanh nghiệp tại Pháp. 

Đây là chính sách hồi tố với thời gian áp dụng được tính ngược trở lại bắt đầu từ đầu năm 2019. Bộ Tài chính Pháp ước tính doanh thu thuế sẽ tăng thêm 500 triệu euro mỗi năm.

Dư luận thế giới về GAFA

Tại Australia, các chuyên gia thuế từ lâu đã cảnh báo rằng nếu Canberra nối gót châu Âu, đơn phương đánh thuế các công ty nước ngoài, bao gồm các công ty đa quốc gia của Mỹ và Trung Quốc, thì những quốc gia này có thể sẽ tìm cách thu thêm thuế từ các đại gia khai thác mỏ của Australia.

Thủ tướng Australia Scott Morrison gần đây cho biết Chính phủ Liên bang đang có “những lo ngại về các đề xuất liên quan đến việc tăng thuế đánh vào giá bán và động thái này có tiềm năng dẫn đến hành động đánh thuế trả đũa đối với Australia”.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết Chính phủ Australia sẽ chờ một kế hoạch đa phương về cách tính thuế đối với nền kinh tế kỹ thuật số - được dẫn dắt bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và G20 - trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp nào.

Trong khi đó, luật về thuế GAFA của Pháp đã vấp phải sự chống đối của hầu như toàn bộ dư luận Mỹ. Tổng thống Donald Trump thậm chí đã viết lời đe dọa trong một bài viết cá nhân trên mạng xã hội twitter vào tháng 7/2019 rằng Mỹ sẽ trả đũa Pháp bằng cách áp thuế đối với mặt hàng rượu vang.

Tại Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng nói rằng Washington “rất quan tâm” đến động thái đánh thuế không công bằng của Pháp nhắm vào các công ty của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mỹ cũng đã đưa ra một cuộc điều tra 301 – tương tự cuộc điều tra dẫn đến thuế quan đối với Trung Quốc. Theo Mục 301 của Luật Thương mại, Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, bao gồm thuế, đối với những quốc gia nước ngoài vi phạm hiệp định thương mại hoặc tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng khác.

Daniel Bunn, Giám đốc các dự án toàn cầu tại Tổ chức Sáng lập Thuế, đã nói trong một phiên điều trần trước Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và các quan chức chính phủ khác vào tháng trước rằng việc Paris áp dụng thuế đối với các sản phẩm kỹ thuật số có thể dẫn tới việc đánh thuế hai lần, từ đó gây ra nhiều tranh chấp thuế và thương mại hơn nữa.

Giám đốc Bunn chia sẻ: “Đây là loại thuế đánh vào tổng doanh thu thay vì thu nhập, thuế này sẽ hoạt động giống như thuế quan và sẽ có sự phân biệt đối xử giữa các công ty trong và ngoài nước”.

Ông Bunn cảnh báo các công ty sẽ chuyển số thuế bị đánh thêm sang người tiêu dùng bằng cách định giá sản phẩm cao hơn và chính sách của Pháp sẽ tạo ra thêm sự không chắc chắn xung quanh các nỗ lực của OECD. 

Ông nói: “Sự không chắc chắn có thể dẫn đến việc trì hoãn các quyết định đầu tư và tạo ra lực cản đối với tăng trưởng kinh tế. Cuộc chiến thương mại hiện tại đã gây ra rất nhiều tốn kém cho người dân Mỹ và vụ việc này có thể trở nên ngày càng nguy hiểm hơn”.

Mặt trái của GAFA

Ngoài cuộc điều tra Mục 301, Mỹ cũng có thể áp dụng một biện pháp chưa từng được sử dụng và lần đầu tiên được ghi vào bộ luật của nước này trong những năm 1930. 

Mục 891 cho phép Mỹ đánh thuế gấp đôi đối với bất kỳ công ty nào của Pháp hay công dân Pháp, những người phải trả thuế tại Mỹ, nếu quốc gia nước ngoài đó đang khiến công dân hay doanh nghiệp Mỹ phải chịu thuế phân biệt đối xử.

Phần lớn các “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ, bao gồm Amazon, Facebook, Google và các hiệp hội thương mại, đã xác nhận đây chính xác là những gì thuế của Pháp đã thực hiện.

Tại phiên điều trần tháng 8/2019, các đại gia công nghệ đã nêu chi tiết về cách tính thuế của Pháp và kết luận rằng không chỉ phân biệt đối xử, mà hình thức này còn gây hại cho việc cải cách thuế toàn cầu. Bên cạnh đó, động thái đơn phương của Pháp đã tạo ra nguy cơ và cũng có thể tạo ra những rào cản đối với thương mại, đồng thời cản trở tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, “gã khổng lồ” công nghệ Amazon lập luận rằng thuế quan đã tạo ra thêm chi phí tuân thủ và chi phí kiểm toán, buộc các công ty phải chuyển khoản chi phí phát sinh thêm này sang người tiêu dùng.

Ngoài ra, vấn đề xác định những khoản thuế này cũng tạo ra nhiều khó khăn. Người đứng đầu chính sách thuế toàn cầu của Facebook Alan Lee đã phát biểu trong phiên điều trần rằng trong khi công ty – hiện có khoản 2 tỷ người dùng – tạo ra hơn 98% doanh thu toàn cầu bằng việc cung cấp quảng cáo cho người sử dụng. 

Tuy nhiên, để nắm bắt dữ liệu này tốn rất nhiều thời gian và trong khi thuế được áp dụng hồi tố, nó sẽ làm tăng chi phí kinh doanh và kiểm toán.

Giám đốc chính sách thuế quốc tế của Amazon Peter Hiltz cho biết hơn 10.000 doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp đang bán hàng thông qua các cửa hàng trực tuyến của Amazon và công ty này đã thông báo cho họ một số khoản phí tăng 3% đối với hoạt động bán hàng tại trụ sở Amazon Pháp bắt đầu từ ngày 1/10.

Ông Hiltz nói: "GAFA làm tăng chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp, buộc họ phải lựa chọn giữa việc tăng giá, giảm chi phí hoặc ngừng bán cho khách hàng Pháp".  

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Luật Quản lý thuế sửa đổi Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Luật Quản lý thuế sửa đổi Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về các thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Quốc hội bấm nút thông qua luật quản lý thuế sữa đổi

Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Một trong những điểm mới quan trọng nhất là việc bổ sung riêng một điều quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Điều 8). Theo đó, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với người nộp thuế đủ điều kiện. Đồng thời, khẳng định nguyên tắc đã giao dịch điện tử thì không phải thực hiện các hình thức giao dịch khác, không phải sử dụng chứng từ giấy; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong tổ chức hệ thống thông tin điện tử; bổ sung quyền của người nộp thuế được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan; bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật… Quy định mới này giúp tận dụng tối đa thành tựu công nghệ thông tin hiện đại vào việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế. Từ đó, giúp giảm chi phí in ấn hồ sơ, chứng từ; giảm chi phí đi lại giao dịch; giảm chi phí lưu trữ hồ sơ giấy; đồng thời, lại đảm bảo các giao dịch về thủ tục thuế được nhanh chóng, thuận lợi và có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.

Bổ sung quy định để làm rõ hơn các thủ tục về đăng ký thuế

Luật Quản lý thuế hiện hành mới chỉ quy định nguyên tắc về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, địa điểm, thay đổi thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế. Để tránh việc nhiều người hiểu đăng ký thuế chỉ là việc cấp mã số cho người nộp thuế, Luật Quản lý thuế mới đã quy định làm rõ việc đăng ký thuế bao gồm: đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, đăng ký tạm ngừng kinh doanh, đăng ký khôi phục tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đăng ký chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đăng ký khôi phục mã số thuế… Đồng thời, đã quy định để phân biệt rõ hai nhóm đối tượng đăng ký thuế trong các khâu trên theo nguyên tắc: (i) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh thì thực hiện theo qui định pháp luật về đăng ký kinh doanh; (ii) Những trường hợp còn lại thì người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm các tổ chức cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế và các cá nhân làm công ăn lương ủy quyền đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

Sửa đổi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Luật Quản lý thuế mới có những thay đổi chủ yếu sau về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Một là, sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng kéo dài thêm 1 tháng so với hiện nay. Theo đó, thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Theo quy định hiện hành, cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập thì thực hiện khấu trừ tại nguồn và uỷ quyền quyết toán qua tổ chức chi trả. Đối với cá nhân có từ hai nguồn thu nhập trở lên thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn. Qua quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập trong việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là do cá nhân thường không tự ghi chép đầy đủ thu nhập mà phụ thuộc vào thông tin cung cấp từ các cơ quan chi trả thu nhập nên thường xác định không chính xác hoặc không đầy đủ khi kê khai quyết toán thuế. Vì lẽ đó, việc kéo dài thêm 1 tháng thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp người nộp thuế có thêm thời gian để tổng hợp thu nhập trong năm trước khi thực hiện quyết toán thuế, giảm thiểu rủi ro trong hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Hai là, sửa đổi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm (trừ trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế). Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Quy định mới này tuy về thực chất không kéo dài thêm hay cắt giảm đi so với quy định hiện hành, song dễ nhớ và dễ thực hiện hơn. Theo quy định hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Điều này buộc người nộp thuế phải đếm thời gian để xác định thời hạn nộp hồ sơ nên có thể bị nhầm lẫn hoặc quên việc tính ngày của năm nhuận tháng hai trong trường hợp năm tính thuế là năm dương lịch.

Ba là, sửa đổi quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để đảm bảo tính hiệu lực của pháp luật thuế (quyết định cưỡng chế nợ thuế, thông báo nợ thuế, quyết định xử lý vi phạm về thuế...) theo nguyên tắc các khoản có hạn nộp xa nhất được thanh toán trước, qua đó, tránh phát sinh tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

Bốn là, theo quy định hiện hành, khi người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp bị sai sót, nhầm lẫn thì được khai bổ sung điều chỉnh nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Luật mới vẫn giữ ràng buộc “trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế” song bổ sung thêm giới hạn việc khai bổ sung, điều chỉnh chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong việc rà soát hồ sơ khai thuế khi xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và cũng phù hợp với thời hạn truy thu thuế trong Luật Quản lý thuế.

Năm là, luật hóa trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thông quan phát sinh số thuế phải nộp tăng thêm hoặc cơ quan hải quan ấn định thuế sau thông quan, thì thời hạn nộp tiền thuế khai bổ sung, nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu. Quy định này giúp minh bạch hóa thủ tục nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuế khác

Luật Quản lý thuế hiện hành quy định hoàn theo các loại thuế như Luật thuế Luật thuế như xuất nhập khẩu, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luật thuế khác. Trên thực tế việc quy định cụ thể hoàn thuế theo từng sắc thuế không bao quát hết các trường hợp hoàn theo các chính sách thuế và hoàn trả tiền nộp thừa. Để bảo đảm tính khái quát về trường hợp hoàn thuế, phù hợp với thực tế phát sinh, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định hoàn thuế theo hai trường hợp được hoàn thuế: (i) Hoàn theo quy định của pháp luật về thuế (theo quy định của từng sắc thuế); và (ii) Hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước.

Về xử lý vi phạm hành chính thuế, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung quy định người nộp thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Quy định này tránh trường hợp người nộp thuế vừa bị xử phạt về thuế, vừa bị xử phạt về hóa đơn khi thực hiện một hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Tóm lại, những quy định mới sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế tập trung chủ yếu vào ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế; bổ sung làm rõ hơn các thủ tục về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực thi các thủ tục thuế hiện hành và minh bạch hóa các quy định pháp luật thuế. Chắc chắn rằng, khi Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực sẽ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí tuân thủ; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển./.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Điều hành NSNN chặt chẽ đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế

Điều hành NSNN chặt chẽ đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế

Trong 8 tháng năm 2019, thu ngân sách nhà nước (NSNN) duy trì tiến độ ổn định; Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ

Thu ngân sách 8 tháng tăng 12,4% so với cùng kỳ

Kể từ đầu năm tới nay, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, công tác quản lý, điều hành thu chi NSNN đạt những kết quả tích cực. Bộ Tài chính cho biết, cân đối NSNN 8 tháng năm 2019 tiếp tục có thặng dư. Cụ thể, tổng thu NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 100,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 997,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó thu nội địa tháng 8 ước đạt 81,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 808,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2018 (đạt 64,6% dự toán, tăng 17,1%); Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 66 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1 triệu tấn. Lũy kế 8 tháng ước đạt 38,78 nghìn tỷ đồng, bằng 87% dự toán; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 26,5 nghìn tỷ đồng. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 13,2 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 8 tháng đạt thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 147,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 233,1 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2018; Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 85,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 8 và 8 tháng năm 2019 được quản lý chặt chẽ, theo đúng dự toán. Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 124,49 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt 901,35 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 161,27 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, giảm 8,8%; Chi trả nợ lãi đạt 76,76 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, tăng 1,6%; Chi thường xuyên đạt 649,89 nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tổng số đã phát hành được 152 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,48 năm, lãi suất bình quân là 4,89%/năm.

Thực hiện gần 316 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 315.954 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.406 tỷ đồng; Số tiền đã thu nộp NSNN hơn 7.046 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8 năm 2019, cơ quan Thuế đã thực hiện kiểm tra gần 280 nghìn hồ sơ khai thuế và tiến hành 55,7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó kiến nghị xử lý khoảng 32,7 nghìn tỷ đồng, trong đó yêu cầu nộp vào NSNN 8,92 nghìn tỷ đồng (số thực nộp đến nay 5,74 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ gần 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 22,39 nghìn tỷ đồng.

Về công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, lũy kế từ ngày 16/12/2018 đến 15/8/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 11.640 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 2.036 tỷ đồng, số thu NSNN đạt hơn 212 tỷ đồng; Cơ quan Hải quan đã ban hành 26 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 65 vụ.

Đối với công tác về quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; trong 8 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Công tác quản lý giá, thị trường, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan chức năng liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, điều hành giá cả hàng hóa và dịch vụ công thiết yếu Nhà nước quản lý giá (dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, điện, xăng dầu) nhằm kiểm soát tốt các yếu tố hình thành giá và mặt bằng giá cả thị trường, ngăn ngừa việc tăng giá đột biến, bất hợp lý; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá, hoạt động đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp. Chủ động có giải pháp xử lý kịp thời các mặt hàng biến động mạnh về giá theo chu kỳ mùa vụ (như: dịch vụ giáo dục khi bước vào năm học mới, mặt hàng bánh kẹo khi bước vào mùa trung thu...). Qua đó, góp phần giữ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước...

Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ động triển triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đặt ra trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính tại Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 08/01/2019 và Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 08/01/2019 nhằm triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Theo đó, trong tháng 9, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Thuế, Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; Tổ chức điều hành ngân quỹ, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN; Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, kết nối và trao đổi dữ liệu với KBNN, NHTM để trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử và tạo thuận lợi cho người nộp phạt... Bộ tài chính cũng sẽ tham gia với Bộ KH&ĐT thẩm định nguồn vốn các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng 10% của địa phương và dự phòng chung trung hạn 2016-2020; Tổng hợp báo cáo giải ngân tháng 9 gửi Thủ tướng Chính phủ theo quy định, Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư phát triển, kế hoạch vốn NSNN năm 2019 của Bộ, ngành; Hoàn thiện dữ liệu tổng hợp báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch hàng năm...

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

Quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác thu ngân sách, trong đó yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện quyết liệt quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều tăng trưởng khá

Trong 8 tháng năm 2019, toàn ngành Thuế đã nỗ lực tập trung triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quản lý thu với kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, tốc độ thu 8 tháng năm 2019 đạt khá, chủ yếu do phát sinh đột biến một số nguồn tăng thu khoảng 19.500 tỷ đồng. Trong đó, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có số thu tăng trưởng so với năm 2018; có nhiều khoản thu, sắc thuế đạt khá.

Tuy nhiên, không chủ quan trước những kết quả đạt được, chỉ thị nhận định: Những tháng cuối năm, công tác quản lý thuế gặp một số khó khăn, thách thức như: bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, chiến tranh thương mại gia tăng, giá dầu giảm nhanh, thất thường và khó dự báo; giải ngân vốn đầu tư công chậm; thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra… đã và đang có ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế trong nước.

Theo Bộ Tài chính, số thu những tháng gần đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại. Công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế về bố trí nguồn lực cán bộ. Số tiền nợ thuế không thu hồi được tăng…

Căn cứ nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế năm 2019 được Quốc hội giao, Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cho ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán.

Đồng thời, ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế phấn đấu tối thiểu đạt 19% số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.

Kiên định mục tiêu thu thuế vượt 5% dự toán

Để đảm bảo ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp Chính phủ chủ động trong điều hành nhiệm vụ thu - chi năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thuế quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu, kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các vướng mắc trong quá trình quản lý, nhằm hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Đồng thời, toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Tài chính tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thuế tăng cường kiểm soát việc thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý. Đối tượng thanh, kiểm tra tập trung vào DN có rủi ro cao về thuế, DN lớn nhiều năm chưa thanh, kiểm tra, DN hoàn thuế lớn hoặc các DN liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng.

Người đứng đầu ngành Tài chính cũng yêu cầu ngành Thuế phải theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các DN, đặc biệt là các DN lớn. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách.

Ngoài các giải pháp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trong hệ thống thuế thực hiện kịp thời kiến nghị các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; phối hợp với cơ quan quản lý ở địa phương rà soát thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời về ngân sách.

Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về NSNN và trong thực thi công vụ, không gây phiền hà cho người nộp thuế; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao… cũng là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế từ nay đến cuối năm được Bộ trưởng chỉ đạo tại văn bản này.

Tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm của ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đề nghị toàn ngành Tài chính tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – NSNN đề ra, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách, phải phấn đấu thu đạt và vượt 5% dự toán đề ra.

Được biết, dự toán thu NSNN năm 2019 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là hơn 1,1 triệu tỷ đồng./

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Tổng cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế với hàng tái xuất trả lại chủ hàng

Tổng cục Thuế hướng dẫn hoàn thuế với hàng tái xuất trả lại chủ hàng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản trả lời Công ty CP UIL Việt Nam về việc hướng dẫn người nộp thuế, hoàn, khấu trừ thuế GTGT cho tờ khai xuất khẩu với hàng tái xuất trả lại chủ hàng rõ ràng, chính xác, nhanh chóng, bảo đảm thực hiện đúng luật thuế hiện hành.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

hoàn thuế với hàng tái xuất trả lại chủ

Theo đó, Công ty CP UIL Việt Nam (Bắc Ninh) nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và thuế GTGT) nhưng do hàng hóa không đủ chất lượng nên Công ty đã xuất trả lại chủ hàng nước ngoài.

Tuy nhiên, khi hoàn thuế GTGT hàng tái xuất (hàng không đạt chất lượng), hiện đang có các cách hiểu chưa thống nhất giữa cơ quan thuế địa phương với cơ quan hải quan khi xử lý hoàn thuế GTGT với các tờ khai xuất khẩu đã đăng ký từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018. Công ty CP UIL Việt Nam chưa nhận được trả lời rõ ràng về việc thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT của hàng nhập khẩu sau đó trả lại chủ hàng tại cơ quan nào.

Trả lời về trương hợp này, Tổng cục Thuế cho biết, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được coi là nộp thừa trong các trường hợp sau:

Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp (bao gồm cả thuế GTGT đã nộp đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế GTGT theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm) đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách Nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; Hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; Hoặc trường hợp hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 111 Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền thuế GTGT đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài thì đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Tiếp tục giảm 97 Chi cục Thuế

Tiếp tục giảm 97 Chi cục Thuế

Ngày 04/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp tục phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế tại 32 Cục Thuế và ban hành Quyết định hợp nhất chi cục Thuế khu vực đối với 32 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

tiếp tục cắt giảm 97 chi cục thuế

32 Cục Thuế đươc sắp xếp, hợp nhất gồm: Quảng Ninh, Cà Mau, Hậu Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Đắk Nông, Cao Bằng, Quảng Trị, Thanh Hóa, Lai Châu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bình Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Dương, Kiên Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Lào Cai Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Thuận để thực hiện hợp nhất 184 Chi cục Thuế để thành lập 87 Chi cục Thuế khu vực, giảm 97 Chi cục Thuế.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực”; từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Thuế đã thực hiện 02 đợt sắp xếp đối với 25 tỉnh, thành phố, trong đó:

Đợt I/2019: gồm có 09 Cục Thuế (Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế); Theo đó, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 54 Chi cục Thuế để thành lập 26 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 09 Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên (giảm 28 Chi cục Thuế).

Đợt II/2019: gồm có 16 Cục Thuế (An Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Nội, Hậu Giang, Khánh Hòa, Sơn La, Quảng Ngãi, Long An, Phú Thọ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Phú Yên, Nghệ An và Lâm Đồng); Theo đó, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 106 Chi cục Thuế để thành lập 50 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 16 Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên (giảm 56 Chi cục Thuế).

Sau hai đợt sắp xếp đã thực hiện hợp nhất được 194 Chi cục Thuế cấp huyện để thành lập 92 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 29 Cục Thuế tỉnh, thành phố (giảm 102 Chi cục Thuế).

Với việc Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp tục phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế tại 32 Cục Thuế và ban hành Quyết định hợp nhất chi cục Thuế khu vực đối với 32 Cục Thuế tỉnh, thành phố như đã nêu, tính đến thời điểm hiện nay, ngành Thuế đã sắp xếp 378 Chi cục Thuế trực thuộc 58 Cục Thuế để thành lập 179 Chi cục Thuế khu vực, giảm 199 Chi cục Thuế. Đã có 16 Cục Thuế hoàn thành Đề án sắp xếp, hợp nhất để thành lập Chi cục Thuế khu vực cả giai đoạn 2018-2020 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định số 520.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Người nộp thuế được chuyển vị thế cao hơn

Người nộp thuế được chuyển vị thế cao hơn

Đó là nhận định của ông Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty luật TNHH Inteco (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) về các quy định liên quan đến các quyền của người nộp thuế được quy định trong Luật Quản lý thuế sửa đổi.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

người nộp thuế ở vị thế cao hơn

Với nhiều điểm mới được quy định trong nội dung, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Luật Quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua?

Qua nghiên cứu tôi nhận thấy, Luật Quản lý thuế sửa đổi có nhiều điểm mới, trong đó tập trung vào một số điểm chính như: kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN; mở rộng quyền của người nộp thuế. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Luật quy định cụ thể về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho đại lý thuế; siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá; bắt buộc tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022; quy định cụ thể các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp; các vấn đề về trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thuế và tổ chức, đơn vị khác trong hoạt động quản lý thuế. 

Đặc biệt, cá nhân tôi đánh giá cao Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này, bởi một số lý do có tính pháp lý cao. Thứ nhất, Luật Quản lý thuế sửa đổi đã kịp thời cập nhật các quy định mới có tính thực tế cao hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn của DN, người nộp thuế. Theo đó, những phản ảnh, góp ý từ phía DN và người nộp thuế đã được ngành thuế ghi nhận một cách tích cực. 

Thứ hai, Luật đã kịp thời cập nhật sự thay đổi và phát triển của xã hội, của nền kinh tế và sự xuất hiện của những vấn đề mới trong cách thức phân phối hàng hóa; những lĩnh vực kinh doanh mà trước đây không có, hoặc sự xuất hiện của những thủ thuật gây xói mòn thuế, mà trước đó chưa được phòng ngừa trong văn bản về quản lý thuế (như chuyển giá trong quá trình đầu tư, chuyển giá trong quá trình sản xuất kinh doanh). Việc luật hóa các quy định điều chỉnh sẽ là hành lang pháp lý để ngành thuế và các cơ quan thực thi pháp luật xử lý các vấn đề thực tiễn tốt hơn, tránh thất thu thuế, đảm bảo sự công bằng giữa các nhà đầu tư, giữa các DN trong và ngoài nước, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Thứ ba, Luật đã tiến thêm một bước dài trong việc thay đổi vị trí của người nộp thuế, trong đó vai trò và vị trí của người nộp thuế được đặt ở tầm cao hơn, được coi trọng hơn. Mặc dù, nộp thuế là nghĩa vụ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có phát sinh thu nhập chịu thuế theo quy định. Tuy nhiên, không vì thế mà cơ quan thuế có quyền áp đặt, đưa ra biện pháp quản lý có tính một chiều, thiếu coi trọng. Về mặt nguyên tắc, công dân, các tổ chức, cá nhân trong xã hội mới là chủ thể quản lý xã hội, chứ không phải cơ quan nhà nước. Do vậy, việc sửa đổi này của Luật là sự chuyển biến tích cực để phù hợp hơn với các nguyên tắc và chính sách mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Quản lý thuế sửa đổi đó là lần đầu tiên đã có những quy định cụ thể về những hành vi bị cấm trong quản lý thuế. Dưới góc độ luật pháp, ông đánh giá như thế nào về những quy định này?

Luật Quản lý thuế sửa đổi đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như: thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế; lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế; cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

Với những quy định này, nhìn ở góc độ lập pháp sẽ có những cung bậc khác nhau đối với các hành vi của tổ chức, cá nhân mà pháp luật cho phép, không cho phép hoặc cho phép có điều kiện. Nếu là hành vi bị cấm, thì tuyệt đối không được làm, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Còn những hành vi không bị cấm, nhưng có thể chịu sự hạn chế bởi những điều kiện nhất định sẽ được quy định trong những văn bản hướng dẫn cụ thể. Do đó, việc Luật Quản lý thuế sửa đổi đưa ra những điều cấm sẽ làm hành lang pháp lý quan trọng cho những văn bản hướng dẫn thi hành. Đó là sự khẳng định dứt khoát và mạnh mẽ của Nhà nước đối với những hành vi không thể cho phép.

Bên cạnh những quy định liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm, Luật cũng đã có các quy định tăng quyền cho người nộp thuế. Theo ông, điều này sẽ tạo điều kiện gì cho người nộp thuế trong thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN?

Điều 16 của Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định rõ những quyền của người nộp thuế như: có quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm toán, kiểm tra. Bên cạnh đó, người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật; hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định.

Những nội dung này rất quan trọng và có ý nghĩa, bởi đã thay đổi tâm thế và vị trí của người nộp thuế. Với các nghĩa vụ mà Nhà nước đã quy định, thì người nộp thuế phải tuân theo, nhưng nếu ở vị trí và tâm thế của người nộp thuế tốt hơn, sẽ tránh được sự áp đặt và nhũng nhiễu từ một số cán bộ thuế thiếu trách nhiệm, cũng như thay đổi tâm tư, tình cảm, giúp người nộp thuế cảm nhận được vị trí và trách nhiệm của mình đối với xã hôi, với Nhà nước. Nếu người nộp thuế tin tưởng cơ quan quản lý, thì sẽ tự giác hơn trong việc nộp thuế, giảm hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ thuế.  Hiện nay, sự khác biệt vẫn còn tồn tại giữa thu ngân sách trên sổ sách và thu trên thực tế, do đó nếu tiền thuế được nộp vào ngân sách ổn định và kịp thời hơn, thì Nhà nước sẽ chủ động hơn trong các kế hoạch chi tiêu.

Ông kỳ vọng như thế nào về tác động của Luật Quản lý thuế mới tới công tác quản lý thuế, DN và người nộp thuế khi Luật đi vào cuộc sống?

Tôi tin tưởng rằng, Luật Quản lý thuế mới ra đời và đi vào cuộc sống sẽ làm thay đổi một phần cách thức hành xử và làm việc giữa cơ quan quản lý thuế với người nộp thuế; tăng cường năng lực của cơ quan thuế; cải thiện niềm tin và sự hợp tác giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Qua đó, sẽ tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Xin cảm ơn ông!

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Tình hình thực hiện công tác thuế 8 tháng đầu năm 2019

Tình hình thực hiện công tác thuế 8 tháng đầu năm 2019

tình hình công tác thuế 2019

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

* Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN

Tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể:

Thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán; sản lượng đạt 74,8% dự toán.

Thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%

* Các biện pháp quản lý thuế đã thực hiện để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 8 tháng năm 2019

Toàn ngành đã triển khai đầy đủ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, triển khai thực hiện tốt dự toán thu NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu như thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,... Kết quả công tác quản lý thu như sau:

Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Kết quả công tác quản lý nợ thuế

Tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả công tác kê khai, kế toán thuế

Thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 90.979 DN thành lập mới, 53.506 DN chấm dứt kinh doanh, 24.740 DN tạm ngừng kinh doanh, 14.461 DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 741.302, tăng 43.704 doanh nghiệp (6,27%) so với thời điểm cuối năm 2018.

Cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, trong đó:

+ 99,86% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử; và cũng có đến 98,44% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử.

+ Tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 95,77% tổng số hồ sơ hoàn thuế

* Tình hình thực hiện các đề án xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn: Đã dự thảo các nội dung sơ bộ của Nghị định chung hướng dẫn Luật QLT và phân công nhóm xây dựng, rà soát các nội dung liên quan.

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ. Phối hợp với UBTCNS của Quốc hội đã tổ chức hội thảo về Nghị quyết.

Tiếp tục xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Cải cách thủ tục hành chính thuế cần sự đồng hành của doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính thuế cần sự đồng hành của doanh nghiệp

Trong tiến trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế, có không ít đơn vị cung cấp phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử (HĐĐT), đại lý thuế (ĐLT)… đã đồng hành cùng cơ quan thuế để hỗ trợ cộng đồng DN. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP HCM đã đánh giá cao những nguồn lực đó, bởi tất cả cùng góp phần tạo nên thành tích chung trong công tác thuế.

>>>Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

cải cách thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế TP HCM là đơn vị đang quản lý số người nộp thuế lớn nhất cả nước. Ông đánh giá như thế nào về ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn?  

Cục Thuế TP HCM hiện đang quản lý trên 280.000 DN, khoảng 250.000 hộ kinh doanh cá thể và hơn 2 triệu cá nhân nộp thuế TNCN. Với số lượng lớn như vậy, đòi hỏi cơ quan thuế phải xây dựng mô hình quản lý hiện đại, có  phương pháp quản lý tốt mới đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Theo tôi, ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế trên địa bàn trong thời gian qua đã từng bước được cải thiện rõ nét, thông qua việc chấp hành kê khai thuế đúng thời hạn, nộp thuế đúng thời điểm và số thuế đã nộp tăng nhanh qua từng năm. Đến nay, số lượng tờ khai nộp đúng hạn đạt trên 95%, số thuế nộp đúng hạn cũng đạt trên 90%, trong đó có 99% thực hiện kê khai điện tử, nộp thuế điện tử. Đó cũng là một trong những giải pháp giúp cơ quan thuế quản lý chặt chẽ hơn. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP đã cùng với các sở, ngành trên địa bàn phối hợp xây dựng dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Đặc biệt trong năm 2019, Cục Thuế TP đã đẩy mạnh giải pháp sử dụng HĐĐT đối với DN, nhằm từng bước quản lý hiệu quả việc sử dụng hóa đơn và tiết kiệm chi phí. Theo đó, DN chỉ cần sử dụng máy tính có kết nối mạng internet là có thể đăng ký sử dụng HĐĐT dễ dàng, thuận lợi, minh bạch, hạn chế tối đa tình trạng mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. 

Như vậy có thể thấy, phương thức điện tử đang dần thay thế phương thức quản lý thuế truyền thống. Trong tiến trình này, các DN cung cấp giải pháp công nghệ, dịch vụ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế có vai trò thế nào, thưa ông?

Đúng là trong chiến lược cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế, cơ quan thuế cần có sự đồng hành, phối hợp của các đơn vị, DN thực hiện các giải pháp công nghệ để giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Thông qua sự phối hợp với các DN cung cấp phần mềm kế toán, HĐĐT, ĐLT, tư vấn thuế và hệ thống ngân hàng… đã giúp cơ quan thuế thực hiện tốt việc quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế, góp phần tạo nên thành công chung cho ngành thuế. Trong đó, Cục Thuế TP đã nhận được sự đồng hành của các DN về công nghệ trong việc thực hiện miễn phí dịch vụ ban đầu cho DN như cung cấp các phần mềm kế toán, giải pháp về HĐĐT đối với những DN mới thành lập; hộ cá thể chuyển lên DN và bước đầu đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế.

Mấy năm gần đây Cục Thuế TP đã liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp, vận động hộ cá thể lên DN, trong đó có sự tham gia của các ĐLT.  Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa các hoạt động này? 

Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế luôn được Cục Thuế TP HCM đẩy mạnh thông qua việc thường xuyên mở các khoá tập huấn cho DN, đặc biệt là DN mới thành lập để kịp thời nắm bắt chính sách, thủ tục hành chính thuế trong quá trình khởi nghiệp. Cũng trong thời gian qua, cơ quan thuế đã tập trung mở các lớp tập huấn cho DN theo chuyên đề; sắp tới đây sẽ tiếp tục chú trọng vào từng nhóm ngành nghề, giúp DN nắm bắt rõ hơn, cụ thể hơn chính sách thuế đối với lĩnh vực đang hoạt động. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ đồng hành cùng chính quyền TP HCM phát triển số lượng hộ cá thể lên DN. Đó là những đối tượng rất cần hỗ trợ về pháp lý, đặc biệt là pháp luật về thuế nhằm giúp người nộp thuế yên tâm hơn, tránh được những sai sót. 

Thời gian qua, Cục Thuế TP luôn nhận được sự đồng hành tích cực từ các ĐLT trong việc hỗ trợ chính sách thuế cho các DN khởi nghiệp, DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể. Các ĐLT đã kết nối với cơ quan thuế để hướng dẫn miễn phí cho các DN này những thủ tục ban đầu, từ quá trình thành lập. Qua đó, đã tạo động lực rất lớn, giúp các DN tự tin hơn trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, ĐLT cũng là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc phối hợp cùng cơ quan thuế hỗ trợ miễn phí cho hơn 30.000 trường hợp thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm.

Nhân Ngày truyền thống ngành thuế, ông có thông điệp gì đến cộng đồng DN và các DN đối tác đang cùng cơ quan thuế phục vụ người nộp thuế?

Trước hết, tôi xin gửi đến tất cả các cơ quan, cộng đồng DN và người nộp thuế, đặc biệt là các DN đã cùng đồng hành, hỗ trợ cơ quan thuế lời cảm ơn sâu sắc, vì đã có những đóng góp tích cực để Cục Thuế TP HCM luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhân 74 năm Ngày truyền thống ngành thuế, thay mặt lãnh đạo Cục Thuế TP, xin gửi lời chúc cộng đồng DN và người nộp thuế luôn gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh, cùng góp phần làm nên thắng lợi chung của Cục Thuế TP HCM và của cả ngành thuế cả nước.

Xin cảm ơn ông!

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG ĐẠI LÝ THUẾ TP HCM NĂM 2019

I/ Cục Thuế TP HCM tặng Giấy khen

1/ CLB Đại lý thuế TP HCM

2/ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và ĐLT Trương Gia

3/ Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Hữu Trí

4/ Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế A.T.V

5/ Công ty TNHH kế toán - ĐLT The Smile

6/ Công ty CP tư vấn thương mại Trí Nguyễn

7/ Công ty TNHH tư vấn Tín Tâm Việt

8/ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn thuế Sen Việt

9/ Công ty TNHH tư vấn thuế Tâm Việt

10/ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhịp Cầu Vàng

 

II/ Hiệp hội DN TP HCM tặng Giấy khen 

1/ CLB Đại lý thuế TP HCM 

2/ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và ĐLT Trương Gia 

3/ Công ty CP tư vấn thương mại Trí Nguyễn 

4/ Công ty CP tư vấn Trí Luật 

5/ Công ty TNHH tư vấn dịch vụ Hữu Trí

6/ Công ty TNHH tư vấn Tín Tâm Việt

7/ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Linh San

8/ Công ty TNHH ĐLT Bắc Trung Nam

9/ Công ty TNHH dịch vụ thuế - kế toán Việt Tín

10/ Công ty TNHH tư vấn đào tạo và ĐLT Sài Nam

11/ Công ty TNHH thương mại - ĐLT Thanh Hạnh

12/ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhịp Cầu Vàng

13/ Ông Nguyễn Đức Nghĩa 

14/ Bà Dương Thị Ngọc Lan 

15/ Ông Vòng Tắc Xiền 

16/ Bà Ngô Thanh Hạnh 

17/ Ông Nguyễn Chiến Lũy

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Đề xuất mới về quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Đề xuất mới về quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

 

Theo đó, dự thảo bổ sung “Điều 4a. Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài” như sau: Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (gọi tắt là Hệ thống).

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài với cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Các đối tượng được truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống: a) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; b) Doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (người bán hàng); c) Tổng cục Thuế d) Kho bạc Nhà nước; e) Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; g) Các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Cấp tài khoản truy cập Hệ thống: Các đối tượng quy định trên được cấp tài khoản truy cập Hệ thống theo quy định của cơ quan hải quan. Việc truy cập Hệ thống phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống phải đáp ứng các điều kiện sau: Đăng ký tham gia (với Tổng cục cục Hải quan) kết nối với Hệ thống để được cấp tài khoản truy cập và các thông tin kết nối. Khi có thay đổi, bổ sung hoặc hủy hiệu lực thông tin đăng ký, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho cơ quan hải quan.

Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử đảm bảo cho việc khai báo, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống; sử dụng phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài do cơ quan hải quan cung cấp (nếu có) hoặc phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài đã được Tổng cục Hải quan kiểm tra và xác nhận phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan hải quan. Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định công nhận phần mềm quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và công bố trên Cổng thông tin điện tử của ngành Hải quan.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Xử lý triệt để nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Xử lý triệt để nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là cần thiết nhằm xử lý triệt để nợ đọng thuế không còn khả năng thu hồi đã tồn tại qua nhiều năm, không để dây dưa kéo dài.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

xử lý triệt để nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sáchCần thiết xử lý tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi

Tại hội thảo “Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN” do Ủy ban Tài chính NSNN của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức ngày 23/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, trong đó quy định khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Các quy định này được áp dụng cho đối tượng nợ thuế phát sinh từ ngày 1/7/2020 trở đi. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi được trong thời gian trước 1/7/2020.

Hàng năm, có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, mất khả năng thanh toán, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh... nhưng chưa được xử lý tiền nợ thuế.

Hiện nay, tổng số nợ đọng thuế vẫn còn ở mức cao. Tính đến ngày 31/12/2018, nợ đọng thuế lên tới 81.618 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, trong đó nợ không khả năng thu hồi là 41.387 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng số tiền nợ thuế. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2019, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trình Quốc hội quyết định tại Kỳ họp cuối năm nay theo trình tự thủ tục rút gọn.

Việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm của Quốc hội và Chính phủ đối với pháp luật quản lý thuế nói chung và pháp luật về quản lý nợ thuế nói riêng.

Nghị định sẽ xử lý và khắc phục triệt để số nợ đọng không còn khả năng nộp NSNN đã tồn tại qua nhiều năm, không để dây dưa kéo dài. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho những người nộp thuế có phát sinh tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh

Cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh

Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

cải cách thủ tục hành chính thuế

Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

Một trong những điểm mới quan trọng nhất là việc bổ sung riêng một điều quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Điều 8). Theo đó, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với người nộp thuế đủ điều kiện. Đồng thời khẳng định nguyên tắc, đã giao dịch điện tử, thì không phải thực hiện các hình thức giao dịch khác; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong tổ chức hệ thống thông tin điện tử; bổ sung quyền của người nộp thuế được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan; bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật. Quy định mới này giúp tận dụng tối đa thành tựu công nghệ thông tin vào thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Từ đó, giúp giảm chi phí in ấn hồ sơ, chứng từ; giảm chi phí đi lại giao dịch; giảm chi phí lưu trữ hồ sơ giấy; đồng thời, đảm bảo các giao dịch về thủ tục thuế được nhanh chóng, thuận lợi 24/7. 

Làm rõ hơn các thủ tục đăng ký thuế

Luật Quản lý thuế hiện hành mới chỉ quy định nguyên tắc về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, địa điểm, thay đổi thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế. Do đó, để tránh việc nhiều người hiểu đăng ký thuế chỉ là việc cấp mã số cho người nộp thuế, Luật Quản lý thuế mới đã quy định rõ việc đăng ký thuế bao gồm: đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, đăng ký tạm ngừng kinh doanh, đăng ký khôi phục tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đăng ký chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đăng ký khôi phục mã số thuế… Đồng thời, phân biệt rõ hai nhóm đối tượng đăng ký thuế trong các khâu trên theo nguyên tắc: người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh thì thực hiện theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh; những trường hợp còn lại thì người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm các tổ chức cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế và các cá nhân làm công ăn lương ủy quyền đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

Sửa đổi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Một là, sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế TNCN theo hướng kéo dài thêm 1 tháng so với hiện nay. Theo đó, thời hạn nộp tờ khai của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.Theo quy định hiện hành, cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập thì thực hiện khấu trừ tại nguồn và uỷ quyền quyết toán qua tổ chức chi trả. Đối với cá nhân có từ hai nguồn thu nhập trở lên thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn. Qua quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập trong việc khai quyết toán thuế TNCN, đặc biệt là do cá nhân thường không tự ghi chép đầy đủ thu nhập mà phụ thuộc vào thông tin cung cấp từ các cơ quan chi trả thu nhập, nên đa phần xác định không chính xác hoặc không đầy đủ khi kê khai quyết toán thuế. Vì lẽ đó, việc kéo dài thêm 1 tháng thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ giúp người nộp thuế có thêm thời gian để tổng hợp đầy đủ thu nhập trong năm, trước khi thực hiện quyết toán thuế.

Hai là, sửa đổi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm (trừ trường hợp quyết toán thuế TNCN do cá nhân trực tiếp thực hiện). Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Quy định mới này về thực chất không kéo dài thêm hay cắt giảm đi so với hiện hành, song dễ nhớ và dễ thực hiện hơn. Theo quy định hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Điều này buộc người nộp thuế phải đếm thời gian để xác định thời hạn nộp hồ sơ nên có thể bị nhầm lẫn, hoặc quên việc tính ngày của năm nhuận tháng hai trong trường hợp năm tính thuế là năm dương lịch.

Ba là, sửa đổi quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để đảm bảo tính hiệu lực của pháp luật thuế (quyết định cưỡng chế nợ thuế, thông báo nợ thuế, quyết định xử lý vi phạm về thuế) theo nguyên tắc các khoản có hạn nộp xa nhất được thanh toán trước, qua đó tránh phát sinh tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

Bốn là, theo quy định hiện hành, khi người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, nhầm lẫn, thì được khai bổ sung điều chỉnh, nhưng phải thực hiện trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Luật mới vẫn giữ ràng buộc “trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế” song bổ sung thêm giới hạn việc khai bổ sung, điều chỉnh chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong việc rà soát hồ sơ khai thuế, khi xác định nghĩa vụ thuế và cũng phù hợp với thời hạn truy thu thuế trong Luật Quản lý thuế.

Năm là, luật hóa trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thông quan phát sinh số thuế phải nộp tăng thêm, hoặc cơ quan hải quan ấn định thuế sau thông quan, thì thời hạn nộp tiền thuế khai bổ sung, nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu. Quy định này giúp minh bạch hóa thủ tục nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuế khác 

Luật Quản lý thuế hiện hành quy định hoàn thuế theo các Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật Thuế TNCN, Luật Thuế TTĐB và các luật thuế khác. Trên thực tế, việc quy định cụ thể hoàn thuế theo từng sắc thuế không bao quát hết các trường hợp hoàn theo các chính sách thuế và hoàn trả tiền nộp thừa. Do đó, để bảo đảm tính khái quát về trường hợp hoàn thuế, phù hợp với thực tế phát sinh, Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định hoàn thuế theo hai trường hợp là: hoàn theo quy định của pháp luật về thuế (theo quy định của từng sắc thuế); và hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp NSNN lớn hơn số phải nộp.

Về xử lý vi phạm hành chính thuế, Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung quy định người nộp thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Quy định này tránh trường hợp người nộp thuế vừa bị xử phạt về thuế, vừa bị xử phạt về hóa đơn khi thực hiện một hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Cục Thuế Thái Nguyên: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế Thái Nguyên: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế với ngân sách, Cục Thuế Thái Nguyên luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

ứng dụng CNTT hổ trợ nộp thuế

 Đến nay, 100% các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã thực hiện kê khai thuế qua mạng; hàng tháng, tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử đạt 99,12% và tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 98,86%.

    Gần 100% tiền thuế được nộp bằng phương thức điện tử

    Ông Phạm Văn Chức – Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, để nâng cao chất lượng công tác quản lý và tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, Cục Thuế Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả việc đưa các ứng dụng CNTT của ngành vào công tác quản lý thuế.

    Cụ thể, Cục Thuế Thái Nguyên thường xuyên tổ chức rà soát, nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC thuế theo đúng kế hoạch đơn vị và các cấp lãnh đạo đề ra. Tích cực chủ động triển khai áp dụng dịch vụ hành chính công điện tử như: kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và hóa đơn điện tử…, nhằm tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện các TTHC thuế.

    Cùng với đó, công tác tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thuế tại bộ phận một cửa tại các chi cục thuế và văn phòng cục thuế cũng được duy trì, thực hiện nhanh gọn, đúng thời gian, thời hạn quy định; các thủ tục về thuế được niêm yết công khai, rõ ràng; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các yêu cầu, TTHC thuế cho NNT được thực hiện kịp thời.

    “Ngoài ra, Cục Thuế Thái Nguyên còn duy trì thường xuyên bộ phận tiếp dân, trực đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp kịp thời các vướng mắc cho NNT. Triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Thái Nguyên về hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm rút ngắn thời gian thực hiện TTHC thuế cho NNT. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT đẩy mạnh khai thác, sử dụng dịch vụ thuế điện tử để kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. Thực hiện tốt công tác hoàn thuế điện tử cho các DN thuộc trường hợp hoàn thuế xuất khẩu và hoàn đầu tư mới” - ông Chức cho biết.

    Thời gian qua, Cục Thuế Thái Nguyên cũng đã tích cực ứng dụng CNTT vào phục vụ công tác quản lý thuế của ngành. Việc quản lý vận hành hệ thống mạng, hạ tầng truyền thông, hệ thống an toàn phòng máy chủ luôn hoạt động thông suốt và ổn định. Công tác quản trị hệ thống các phần mềm ứng dụng luôn được triển khai và nâng cấp kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu theo quy trình nghiệp vụ; hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho cán bộ thuế và NNT khai thác, sử dụng các chức năng trên hệ thống, các ứng dụng của ngành và hệ thống thuế điện tử.

    Nhờ được triển khai tích cực, đến nay 100% các DN trên địa bàn đã thực hiện kê khai thuế qua mạng; tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử trên tổng số chứng từ nộp thuế hàng tháng đạt 99,12% và  tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử trên tổng số tiền thuế nộp đạt 98,86%.

    Chú trọng công tác tuyên truyền, kê khai kế toán thuế

    Ông Phạm Văn Chức cho biết thêm, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hỗ trợ NNT, công tác kê khai kế toán thuế cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện tốt quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, tổ chức hỗ trợ duy trì tỷ lệ kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế qua hình thức điện tử cho 100% các DN trên toàn tỉnh.

    Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT ngay từ khâu phối hợp cấp phép đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế đến kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế. Tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh để chủ động đôn đốc DN thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách.

    “Cùng với công tác kê khai kế toán thuế, công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cho NNT nhằm giúp NNT hiểu rõ chính sách thuế để thực hiện đúng nghĩa vụ, tuân thủ tự nguyện một cách cao nhất giúp cho công tác quản lý thu thuế được thuận lợi hơn” – ông Chức nói.

    Song song với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức như: trao đổi thảo luận trực tiếp, trả lời qua điện thoại, bằng văn bản hướng dẫn chính sách thuế và tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng chính sách thuế mới. Tổ chức hội nghị đối thoại với DN nhằm giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các chính sách về thuế của NNT trên địa bàn. Hỗ trợ kịp thời NNT với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để NNT thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế trên hệ thống thuế điện tử - nơi cung cấp toàn bộ các dịch vụ về giao dịch thuế điện tử cho DN, cá nhân NNT dễ dàng, thuận tiện với các phân hệ khai thuế, nộp thuế.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan tuyên giáo để thực hiện tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế tại 4 hội nghị và 25 tin, bài đăng trên các ấn phẩm tuyên giáo của tỉnh. Tổ chức tập huấn chính sách thuế, đối thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân và DN tại 13 hội nghị với 5.500 lượt NNT tham dự…

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Nhiều điểm mới mang lại lợi ích cho DN và cơ quan quản lý

Nhiều điểm mới mang lại lợi ích cho DN và cơ quan quản lý

Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. Luật Quản lý thuế năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: mở rộng quyền của người nộp thuế, kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân…

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

luật quản lý thuế sửa đổi

Mở rộng quyền của người nộp thuế

Tại Điều 16 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về quyền của người nộp thuế (NNT) thì bên cạnh các quyền quy định tại Luật quản lý thuế 2006, nhiều quyền mới của người nộp thuế đã được bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế như: Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn. NNT được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật về giao dịch điện tử. Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thức năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm.

Tuy nhiên, theo Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006).

Bên cạnh đó, Luật QLT sửa đổi đã bổ sung dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do đại lý thuế cung cấp. Theo đó, Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019 bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế. Đây là quy định cho phép các đại lý thuế thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán ngoài việc cung cấp dịch vụ đại lý thuế đang thực hiện. Chức năng này phù hợp với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm chi phí khi thay vì phải thuê hai đơn vị thực hiện 02 dịch vụ (tư vấn thuế và kế toán) nay chỉ cần một đơn vị thực hiên hai nhiệm vụ trên.

đại biểu thông qua luật quản lý thuế

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi vào ngày 13/6/2019

Tuy nhiên, theo Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006).

Bên cạnh đó, Luật QLT sửa đổi đã bổ sung dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do đại lý thuế cung cấp. Theo đó, Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019 bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế. Đây là quy định cho phép các đại lý thuế thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán ngoài việc cung cấp dịch vụ đại lý thuế đang thực hiện. Chức năng này phù hợp với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm chi phí khi thay vì phải thuê hai đơn vị thực hiện 02 dịch vụ (tư vấn thuế và kế toán) nay chỉ cần một đơn vị thực hiên hai nhiệm vụ trên.

Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá

Một nội dung được giới chuyên gia, doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng luật là ứng xử của cơ quan thuế đối với hoạt động chuyển giá, do hành vi trốn thuế thông qua chuyển giá ngày càng phổ biến. Để ngăn chặn tình trạng trên, Luật Quản lý thuế 2019 nghiêm cấm hành vi: Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế. (Khoản 1, Điều 6).

Ngoài ra, để quản lý chặt chẽ hành vi trốn thuế, khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;

Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;

Tuy nhiên, Luật cũng quy định NNT có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Đặc biệt, lần đầu tiên quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong Luật Quản lý thuế

Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 về kê khai thuế quy định: Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử phát triển ngày càng rộng rãi thì việc xây dựng, ban hành các quy định về quản lý thuế trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết. Mặc dù những quy định trong luật mới chỉ là một trong những nội dung mang tính chất định hướng nhưng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trong thời gian tới, khi ban hành các văn bản hướng dẫn sẽ có những quy định cụ thể về nội dung quản lý với hoạt động thương mại điện tử.

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: thanhlapcongtydanang.com

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: thanhlapcongtydanang.com

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: thanhlapcongtydanang.com

 

GỌI NGAY

0915.888.404