Cần nỗ lực vượt bậc để hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai khi tham dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 do Vụ Chính sách thuế (CST) tổ chức vào chiều ngày 01/7/2019. Tham dự Hội nghị Sơ kết, ngoài cán bộ công chức Vụ CST còn có đại diện Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế...

Hoàn thành 100% kế hoạch được giao

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Vụ Chính sách thuế (CST) đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính. Trong kế hoạch Chương trình công tác năm 2019, Vụ CST đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 22 Đề án xây dựng pháp luật, trong đó có 04Dề án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH; 08 Đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; 10 Đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

>>>Xem thêm  Thành lập Công ty tại Đà Nẵng ;  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương những nỗ lực của Vụ Chính sách thuế trong thời gian qua

Nhìn chung, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí, lệ phí được triển khai rất khẩn trương, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Bộ về thời hạn và đảm bảo chất lượng, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm thực hiện các giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Các văn bản quy phạm pháp luật do Vụ CST chủ trì trình cấp có thẩm quyền đều cụ thể hóa được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Vụ CST đã thực hiện triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số Luật thuế theo chương trình công tác của Bộ nhằm mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; khắc phục những vướng mắc để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN; Dự án Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tiếp tục thực hiện mục tiêu cải cách chính sách thuế, góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ; phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, Vụ CST đang triển khai nghiên cứu về dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Vụ CST tiếp tục nghiên cứu nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, bãi bỏ rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường bằng cách liên tục rà soát: Các văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ các văn bản QPPL đã hết hiệu lực hoặc cơ sở pháp lý ban hành đã được sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất minh bạch tạo thuận lợi cho cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện; Theo dõi sát quá trình thực hiện, nếu phát hiện ra vướng mắc sẽ kịp thời báo cáo các cấp cơ thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh; Rà soát các quy định về thuế xuất nhập khẩu và biện pháp thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu để từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Vụ CST đã hoàn thành 20 công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ (TTg) xin chủ trương và đề xuất cơ chế chính sách đối với các vấn đề mới hoặc xử lý vướng mắc về cơ chế chính sách phát sinh trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, TTg.

Doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu để phục vụ

Với việc quán triệt thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển và thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ, Vụ CST đã chủ động phối hợp với các đơn vị tham mưu của các Bộ, ngành được giao quản lý phí, lệ phí để phối hợp rà soát trình Bộ ban hành 04 Thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí. Việc sửa đổi mức thu các khoản phí, lệ phí đã nhận được sự đánh giá cao, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các Hiệp hội ngành nghề. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, đây là hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương cùng chung sức hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện được việc giảm mức thu phí, lệ phí, đồng thời vẫn bảo đảm tốt việc công việc chuyên môn, các cơ quan thu phí đã phải nỗ lực cải tiến quy trình nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục hành chính để có thể cắt giảm chi phí của chính mình, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp liên quan đến việc khai, nộp phí và lệ phí.

Về mức giảm phí và lệ phí tuy không nhiều, nhưng đây chính là thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Đến nay, Vụ đã hoàn thành việc trình Bộ ký ban hành hoặc trình Bộ giao Vụ ký ban hành 157 công văn hướng dẫn toàn ngành để thực hiện thống nhất trong cả nước, trao đổi xin ý kiến và tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương hoặc hướng dẫn doanh nghiệp trong triển khai thực thi chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Chú trọng đào tạo cán bộ xây dựng VPQPPL

Ông Phạm Đình Thi cho biết, nhiệm vụ của Vụ CST trong 6 tháng cuối năm 2019 là rất lớn và cấp bách, có thể phát sinh thêm các công việc đột xuất nên đơn vị xác định rõ việc sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh mới, vừa phải tiếp tục tập trung vào các Đề án đang triển khai, cụ thể là 03 Đề án thuộc thẩm quyền Quốc hội, UBTVQH, 07 Đề án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các Đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính... Đồng thời, tiếp tục chủ trì tham mưu, trình Bộ giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để xây dựng các đề án và giải quyết vướng mắc trong các lĩnh vực có liên quan.

Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Phạm Đình Thi kêu gọi cán bộ công chức trong Vụ cố gắng

nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính biểu dương những nỗ lực của Vụ CST trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Vụ CST cần có sự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm khi số lượng biên chế và khối lượng công việc chưa tương xứng. “Vụ Chính sách thuế cần khắc phục khó khăn bằng cách bám sát vào chương trình kế hoạch chi tiết để xây dựng một chương trình tiến độ cụ thể để đôn đốc hoàn thành công tác theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Vụ CST cần đào tạo đội ngũ cán bộ công chức của Vụ trong việc viết văn bản QPPL để mỗi văn bản được ban hành đều giúp người dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Phải có căn cứ pháp lý vững chắc, phải rà soát thật kỹ các văn bản QPPL đã ban hành trước đó và các văn bản liên quan để khi văn bản được ban hành thì việc thực hiện không còn bị vướng mắc” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Vụ trưởng Vụ CST Phạm Đình Thi đã ghi nhận, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Vụ cần xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai các đề án cho kịp tiến độ đã đề ra.

Kim Chung