Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện giám định công nghệ

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục BKHVCN-282532
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ; + Bản chính Giấy chứng nhận bị hư hỏng (nếu có) đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.  
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ
Cơ quan thực hiện Bộ quản lý ngành, Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.
Căn cứ pháp lý của TTHC
  • Luật 07/2017/QH14
  • Nghị định 76/2018/NĐ-CP
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin