Công văn của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu