Quy định số lượng phòng năng thuộc Cục Thuế

Quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản Iý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
 
 

 

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty mới nhất tại đà nẵng