Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 21/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thông tư gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2019/TT-BTC bao gồm: Điểm a, khoản 1, Điều 3; Điểm b, khoản 1; Bổ sung điểm e, g, Khoản 2, Điều 3; Bổ sung điểm h, i, k, Khoản 4, Điều 3; Điểm c, Khoản 2, Điều 5.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2019.