Thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban Tài chính ASEAN +3

Ngày 22/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 851/QĐ-BTC về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020.

Quyết định này gồm 7 điều, thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và điều hành thành công nhiệm vụ chủ tịch hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 năm 2020; Chỉ đạo triển khai mọi mặt hoạt động hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3...

Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2019.