Hà Nội đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ

Trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019 của quận, huyện và một số đơn vị, doanh nghiệp, UBND TP.Hà Nội đề nghị HĐND thành phố xem xét, thông qua danh mục bổ sung 634 dự án thu hồi đất và loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Chiều ngày 8/7/2019, kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Hà Nội khóa XV đã thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Theo tờ trình của UBND TP.Hà Nội, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND thành phố đã thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.Hà Nội.

Cụ thể, danh mục gồm 1.686 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích 5.573,52 ha. Danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 518,58 ha.

Tính đến 30/4/2019, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt kết quả cụ thể như sau: Số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 240 dự án, diện tích 764,32 ha; số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 154 dự án, diện tích 527,37 ha. Tổng cộng diện tích thu hồi đất trên địa bàn thành phố là 1.291,69 ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019.

Trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019 của quận, huyện và một số đơn vị, doanh nghiệp, UBND TP.Hà Nội đề nghị HĐND thành phố xem xét, thông qua danh mục bổ sung 634 dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.013,91 ha, trong đó 235 dự án vốn ngân sách đủ căn cứ pháp lý với diện tích 492,88 ha; 352 dự án vốn ngân sách dân sinh bức xúc, trọng điểm với diện tích 1.228,62 ha và 47 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 292,41 ha.

Đối với dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, UBND TP.Hà Nội đề nghị bổ sung 300 dự án với diện tích là 492,02 ha.

Đồng thời, UBND TP.Hà Nội cũng đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 51,18 ha; 4 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3 ha ra khỏi danh mục dự án thu hồi đất năm 2019, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019 đã được HĐND TP.Hà Nội thông qua. Nguyên nhân do việc thực hiện các dự án này chậm tiến độ, không đảm bảo để hoàn thành trong năm; tính khả thi để triển khai thực hiện trong năm không cao, nguồn thu từ việc đấu giá không cao do hạ tầng kỹ thuật xung quanh các khu đất chưa được đồng bộ nên giá trị khu đất thấp...

Căn cứ vào tờ trình của UBND TP.Hà Nội, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2019 với 100% đại biểu có mặt tán thành./.

Phúc Nguyên