Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – Giá trị và cơ hội phát triển

Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 (VSRS 4400) – “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính” được ban hành theo Thông tư số 68/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo VSRS4400, hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước là một dịch vụ liên quan (dịch vụ phi đảm bảo).

Trong hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước, người hành nghề thực hiện các thủ tục cụ thể được thỏa thuận giữa người hành nghề và đơn vị sử dụng dịch vụ (khách hàng) và các đơn vị khác có liên quan. Người hành nghề sẽ cung cấp báo cáo về các phát hiện thực tế mà trong đó không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo và cũng không trình bày kết luận hay ý kiến. Báo cáo không được phát hành rộng rãi mà chỉ giới hạn cho các bên đã tham gia thỏa thuận các thủ tục. Người sử dụng báo cáo phải tự rút ra kết luận từ những thủ tục đã thực hiện và những phát hiện thực tế được nêu trên báo cáo. Trên thực tế, một số doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) đã triển khai dịch vụ phi đảm bảo này. Tuy nhiên VSRS 4400 chưa được DNKiT tại Việt Nam áp dụng rộng rãi, đặc biệt là các DNKiT vừa và nhỏ do chưa hiểu rõ về giá trị và hoàn cảnh áp dụng của chuẩn mực này.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) với mục tiêu giúp các kiểm toán viên (KTV) hành nghề, DNKiT và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu…hiểu rõ hơn về hợp đồng thực hiện thủ tục thỏa thuận trước, các trường hợp áp dụng và lợi ích của việc sử dụng hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước, sau khi được Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC) chấp thuận, đã thực hiện dịch ấn phẩm: “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – giá trị và cơ hội phát triển” do IAASB ban hành năm 2017. Đây là ấn phẩm từ kết quả của Nhóm làm việc do Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (là cơ quan ban hành các chuẩn mực quốc tế có chất lượng cao về dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét và dịch vụ bảo đảm bảo khác, các dịch vụ liên quan - IAASB) thành lập từ năm 2015 để triển khai “Dự án nghiên cứu về các thủ tục thỏa thuận trước” nhằm khảo sát: (i) Việc sử dụng dịch vụ hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước về các thông tin tài chính ở các quốc gia; (ii) Việc xây dựng chuẩn mực quy định và hướng dẫn dịch vụ này ở các quốc gia; (iii) Nhu cầu của thị trường đối với dịch vụ này ở các quốc gia.

Theo công bố của IAASB, ấn phẩm “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – giá trị và cơ hội phát triển”  trình bày về hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước, các lợi ích của khách hàng khi được cung cấp dịch vụ này và hoàn cảnh thích hợp để sử dụng dịch vụ; Trong đó, đưa ra một số nội dung đặc biệt hữu ích như:

1. Việc áp dụng VSRS4400 cho các thông tin tài chính và phi tài chính trong 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1- theo yêu cầu bắt buộc của pháp luật và các quy định (yêu cầu của quốc gia, của tập đoàn, của ngành nghề…), VSRS4400 được áp dụng để đưa ra báo cáo về các phát hiện thực tế đối với các vấn đề như: (i) Thông tin tài chính quá khứ cụ thể của dự án do Chính phủ tài trợ hoặc đấu thầu; (ii) Tỷ lệ an toàn về vốn tối thiểu; (iii) Đối chiếu giữa các khuôn khổ lập báo cáo tài chính khác nhau; (iv) Tính toán việc phân phối lợi nhuận giữ lại; (v) Các báo cáo về kết quả hoạt động của công ty niêm yết quy định trong bản cáo bạch và các thông tin công bố.
  • Trường hợp 2- theo yêu cầu của người sử dụng, VSRS4400 được áp dụng để đưa ra báo cáo về các phát hiện thực tế đối với các vấn đề liên quan như: (i) Rà soát đặc biệt khi mua, bán, sáp nhập toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp; (ii) So sánh doanh thu phát sinh hoặc chứng nhận doanh số với các tài liệu chứng minh khi khoản thuê/hoa hồng phải dựa trên phần trăm doanh thu; (iii) Yêu cầu về các kiểm soát nội bộ đối với việc lập báo cáo tài chính và hoặc quản trị doanh nghiệp; (iv) Các khế ước vay ngân hàng; (v) Khí thải nhà kính; (vi) Hợp đồng về bản quyền….

2. Đưa ra các tình huống áp dụng và ví dụ về các thủ tục thỏa thuận trước phù hợp khi thực hiện hợp đồng đó;

3. Minh họa một báo cáo về thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước.

VACPA trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc ấn phẩm “Hợp đồng thực hiện thủ tục thỏa thuận trước  - giá trị và cơ hội phát triển”do IAASB biên soạn và VACPA biên dịch để hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Đây là ấn phẩm đã được sử dụng làm tài liệu đào tạo trong các lớp cập nhật kiến thức cho KTV do VACPA tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết của người hành nghề, từ đó giúp DNKiT mở rộng các loại hình dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng. Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục phát hành các ấn phẩm có giá trị như sách “Hướng dẫn sử dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” để cung cấp hướng dẫn thực hành cho người hành nghề khi thực hiện kiểm toán cho các đơn vị nhỏ và vừa (SMEs) cũng như cung cấp tài liệu tham khảo, tài liệu đào tạo cho DNKiT, cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học chuyên ngành kiểm toán.

VACPA trân trọng giới thiệu và kính mời Quý vị đón đọc./.

Trích nguồn: VACPA