Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh đoanh trò chơi điện tử

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh đoanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ngưòi nước ngoài
 
 

 

thành lập công ty tại đà nẵng, dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng, thủ tục thành lập công ty mới nhất