Trách nhiệm của Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước

Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ giám sát tất cả các hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ các cấp quản lý để đảm bảo công ty hoạt động đúng phương hướng, đúng mục tiêu kế hoạch kinh doanh; đảm bảo tài sản nhà nước không bị chiếm dụng, thất thoát.

>>>Xem thêm  CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<<

Tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn rất nghiêm ngặt như phải dược đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có trên 03 năm kinh nghiệm công tác, nếu là Trưởng Ban kiểm soát phải có kinh nghiệm công tác trên 05 năm; không được là người thân với các đối tượng trong cùng công ty như thành viên Hội đồng thành viên, phó Giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên khác hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty….

Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước được trao đủ quyền để có thể thực hiện công việc giám sát của mình. Được quyền xem xét sổ sách kế toán, báo cáo tài chính công ty; xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động công ty; được quyền chất vấn và yêu cầu cung cấp thông tin từ thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, các chức vụ quản lý khác về bất cứ việc gì trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty….

Vậy Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước phải có trách nhiệm như thế nào đối với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được giao ? Kiểm soát viên còn phải có trách nhiệm khác như thế nào ?

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<<

Trong Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau :

Điều 106. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điều lệ công ty.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Nhà nước và công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

6. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này đều phải trả lại công ty.

7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. Trung thành với lợi ích của Nhà nước và công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Nếu Kiểm soát viên vi phạm về trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình dẫn đến gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Mọi thu nhập gián tiếp hay trực tiếp từ hành vi vi phạm trên đều phải hoàn trả lại cho công ty.

Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.